Regulamin pracowni

 1. Na lekcjach obowiązuje cisza.
 2. Każdy uczeń zobowiązany jest posiadać na lekcji:
 • podpisany zeszyt w estetycznej okładce
 • pióro/długopis (nie używa się koloru czerwonego)
 • zaostrzony ołówek i gumkę
 • podręcznik – wystarczy 1 na 2 osoby
 1. Korzystanie ze sprzętu audio-wizualnego, mikroskopów i pozostałego wyposażenia pracowni odbywa się  jedynie w obecności i pod kontrolą nauczyciela.
 2. Hodowlami w pracowni zajmują się jedynie osoby do tego upoważnione.
 3. W czasie przerwy uczniowie przebywają poza pracownią.
 4. Prawo do przebywania w pracowni w czasie przerwy mają jedynie osoby upoważnione do opieki nad roślinami i zwierzętami.
 5. Uszkodzenia wyposażenia pracowni należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi.
 6. Za szkody wyrządzone w pracowni odpowiadają uczniowie – sprawcy. W przypadku braku bezpośrednich sprawców odpowiada cała klasa.

w pracowni obowiązuje:

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ:

ŻUCIA GUMY

UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

JEDZENIA I WNOSZENIA OTWARTYCH POJEMNIKÓW Z NAPOJAMI

Najnowsze wpisy