System klasyfikowania i oceniania z przedmiotu: biologia, przyroda, edukacja prozdrowotna

http://www.slowacki.edu.pl/files/subpages/regulaminy/kryteria_oceniania_wewnatrzszkolnego.pdf